» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » Обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

Обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

Обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює методологію обрахування вартості обгрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, у тому числі порядок складення кошторису витрат власників мереж на утримання їх технологічних електричних мереж, порядок розрахунку об'єму технологічного обладнання електричних мереж в умовних одиницях електропередавальних організацій, на території здійснення ліцензованої діяльності яких приєднані електроустановки власників мереж, та власників мереж, порядок визначення нормативів витрат на умовну одиницю та розподілу витрат на утримання мереж між суб'єктами господарювання, які використовують мережі, на частини, що відповідають платі за спільне використання відповідного суб'єкта господарювання.

Методика обов'язкова для застосування всіма юридичними та фізичними особами, які мають договірні відносини щодо спільного використання технологічних електричних мереж.

1.2. У цій Методиці наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

власник мереж – юридична або фізична особа, якій належать на праві власності або користування технологічні електричні мережі і яка не має ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії;

комплектна трансформаторна підстанція (далі – КТП) – підстанція, складена з шаф чи блоків з умонтованими в них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до складання;

норматив витрат на умовну одиницю – відношення обгрунтованих витрат на обслуговування електричних мереж електропередавальної організації до чисельної характеристики цих мереж за об'ємом умовних одиниць;

об'єм технологічних електричних мереж – числова характеристика технологічних електричних мереж відповідного суб'єкта господарювання в умовних одиницях, яка відображає питомі витрати на експлуатацію та утримання електричних мереж;

радіостанції систем ультракоротких хвиль та коротких хвиль (далі – радіостанції систем УКХ та КХ) – один чи декілька радіопередавачів або радіоприймачів чи сукупність радіоприймачів та радіопередавачів разом з допоміжним устаткуванням, які забезпечують службу радіозв'язку на ультракоротких та коротких радіохвилях;

розподільчий (електричний) пункт (далі – РП) – електричний розподільчий пристрій, який не входить до складу підстанції;

трансформаторна підстанція (далі – ТП) – електрична підстанція, призначена для перетворення електричної енергії однієї напруги в енергію іншої напруги за допомогою трансформаторів.

Інші терміни та визначення вживаються в цій Методиці в значенні, установленому Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (далі – ПКЕЕ).

1.3. Витрати власника мереж визначаються щодо тих електричних мереж, які використовуються власником мереж спільно з іншим користувачем та виділені на однолінійній схемі, яка є невід'ємним додатком до договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

1.4. Перелік операційних витрат, що включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж, визначається відповідно до розділу ІІ "Порядок складення кошторису обґрунтованих річних витрат власника мереж на утримання електричних мереж спільного використання" цієї Методики за формою, наведеною в додатку 1.

1.5. Власник мереж має забезпечувати управління діяльністю з утримання технологічних електричних мереж спільного використання за принципом економічної доцільності та з метою досягнення оптимальної вартості послуг для їх користувачів.

1.6. У разі недотримання параметрів якості електричної енергії та зниження надійності електропостачання внаслідок неналежного утримання технологічних електричних мереж спільного використання власник цих мереж є відповідальним згідно із законодавством України та умовами договору про спільне використання технологічних електричних мереж, укладеного згідно з ПКЕЕ.

1.7. Власник мереж має вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання.

Кошти, отримані власником електричних мереж як плата за спільне використання технологічних електричних мереж, обліковуються окремо та використовуються виключно на утримання цих мереж у належному технічному стані та їх експлуатацію.

1.8. Для підтвердження величини обгрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання за розрахунковий період (календарний рік) власник мереж складає кошторис витрат (без ПДВ) на підставі бухгалтерських документів про фактичні витрати, що безпосередньо стосуються цього виду діяльності за попередній календарний рік.

Якщо технологічні електричні мережі спільного використання утримуються менше одного року, то кошторис витрат на утримання цих мереж збільшується за відповідними статтями витрат з урахуванням строку їх утримання.

Для обгрунтування статей витрат використовуються галузеві нормативи, установлені Міністерством палива та енергетики України для електропередавальних організацій.

Якщо для окремих видів витрат відсутні встановлені Міністерством палива та енергетики України галузеві нормативи для електропередавальних організацій, величина цих витрат установлюється залежно від значення нормативу, розрахованого виходячи з витраченого часу, трудомісткості робіт, кількості матеріалів, комплектуючих та їх звичайних цін тощо. Складові для розрахунку такого нормативу підтверджуються протоколами хронометричних спостережень або оприлюдненими статистичними даними або технічною документацією (паспортною документацією) заводів-виробників відповідного обладнання.

ІІ. Порядок складення кошторису обгрунтованих річних витрат власника мереж на утримання електричних мереж спільного використання

2.1. Під час складення кошторису витрат з утримання технологічних електричних мереж спільного використання враховуються витрати, які належать до валових витрат виробництва та обігу: витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем послуг, охороною праці тощо, які необхідні для утримання технологічних електричних мереж спільного використання. Кошторис витрат з утримання технологічних електричних мереж спільного використання складається без ПДВ.

2.2. У переліку операційних витрат, що включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власника мереж, наведені структура та зміст статей кошторису, а саме:

2.2.1. Матеріальні витрати:

сировина та матеріали, використані як основні та допоміжні матеріали в діяльності власника мереж з утримання (експлуатації та обслуговування) власних технологічних електричних мереж спільного використання;

витрати на капітальний та поточний ремонт власних технологічних електричних мереж спільного використання підрядним та господарчим способом (з розшифруванням статей витрат);

витрати на паливо для транспортних засобів, які використовуються на технологічні та інші операційні потреби з метою утримання (експлуатації та обслуговування) технологічних електричних мереж власника мереж;

витрати електроенергії на господарські потреби (за наявності);

витрати на малоцінні і швидкозношувані предмети, зокрема інструмент, спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, мило та інші мийні засоби, пропорційно до відпрацьованого часу відповідно до встановлених норм часу, які застосовуються для електропередавальних організацій;

витрати на нове електрообладнання власника мереж, установлене взамін старого, що вийшло з ладу чи морально застаріло, але не більше відрахувань на амортизацію згідно з обліковою політикою власника мереж;

витрати на забезпечення охорони та збереження технологічних електричних мереж спільного використання та їх елементів, у тому числі засобів обліку, належних користувачу.

2.2.2. Відрахування на амортизацію основних засобів власника мереж за нормами, передбаченими законодавством та запровадженими власником мереж відповідно до облікової політики.

2.2.3. Витрати на оплату праці робітників та фахівців, зайнятих у діяльності власника мереж з утримання (експлуатації та обслуговування) власних технологічних електричних мереж спільного використання:

до витрат на оплату основної заробітної плати (фонд основної заробітної плати) належать:

заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками для робітників та посадовими окладами для керівників, фахівців, технічних фахівців, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво (тарифні ставки та оклади мають співвідноситись із тарифними ставками та окладами відповідних працівників електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої перебувають технологічні електричні мережі спільного використання);

оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договори підряду, за умови, що розрахунки підприємством проводяться з працівниками, зайнятими виконанням робіт з утримання (експлуатації та обслуговування) технологічних електричних мереж власника. Розмір коштів для оплати праці таких працівників визначається виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором;

до витрат на оплату додаткової заробітної плати робітникам та фахівцям (фонд додаткової заробітної плати) належать:

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством;

премії за виробничі результати;

оплата відпусток;

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах; за роботу в багатозмінному та безперервному режимі (у тому числі доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час.

2.2.4. Відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства.

2.2.5. Інші операційні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням власних технологічних електричних мереж спільного використання:

витрати на охорону праці;

витрати, пов'язані з професійною підготовкою та перепідготовкою керівників, робітників, фахівців та інших працівників, зайнятих у діяльності власника мереж з утримання та обслуговування власних технологічних електричних мереж.

2.3. Розподіл окремих статей загальновиробничих та адміністративних витрат між різними видами діяльності власника мереж здійснюється шляхом організації окремого бухгалтерського обліку витрат за відповідними видами діяльності.

2.4. Для узгодження кошторису витрат власник мереж надає територіальному представництву НКРЕ такі матеріали:

складений власником мереж кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання на поточний календарний рік з розшифровкою усіх статей витрат;

копію проекту договору про спільне використання технологічних електричних мереж, оформленого в установленому порядку;

однолінійну схему технологічних електричних мереж спільного використання, підтверджену електропередавальною організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки власника мереж;

розрахунок об'єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, виконаний власником мереж або електропередавальною організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки власника мереж, на замовлення власника мереж;

підтверджену електропередавальною організацією довідку про баланс споживання та передачі електричної енергії в технологічних електричних мережах спільного використання.

За надання недостовірної інформації власник мереж є відповідальним згідно з чинним законодавством.

2.5. Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання з обгрунтуванням щодо кожної статті витрат та розрахунок плати за спільне використання технологічних електричних мереж подаються власником мереж щороку на погодження до відповідного територіального представництва НКРЕ.

У разі обгрунтованих змін статей витрат на утримання мереж спільного використання, що відбулися протягом календарного року, власник мереж зобов'язаний погодити новий кошторис.

Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання та/або зміни до нього подаються до відповідного територіального представництва НКРЕ та розглядаються останнім протягом 30 календарних днів.

Погоджений територіальним представництвом НКРЕ кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання та/або зміни до нього надаються власником мереж електропередавальній організації не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення поточного календарного року.

Узгоджений з територіальним представництвом НКРЕ кошторис витрат є додатком до договору про спільне використання технологічних електричних мереж, укладеного згідно з ПКЕЕ.

2.6. Спірні питання щодо елементів електричних мереж, які мають бути оцінені в умовних одиницях або витрати щодо яких мають бути включені до кошторису витрат на утримання електричних мереж, вирішуються Держенергонаглядом за участю представників електропередавальної організації та власника мереж. Висновки у вигляді акта передаються до територіального представництва НКРЕ.

Перевірки додержання власниками мереж порядку формування, встановлення і застосування цін за надання послуг із спільного використання технологічних електричних мереж, а також їх економічного обґрунтування здійснюються відповідно до законодавства України про ціни і ціноутворення.

2.7. Територіальні представництва НКРЕ перевіряють розрахунок об'єму умовних одиниць та співвідношення граничного рівня витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання з відповідною сумою витрат власника мереж за кошторисом.

У разі, якщо сума витрат за кошторисом перевищує граничний рівень витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, кошторис погоджується на рівні витрат, визначених за об'ємом умовних одиниць електроустановок власника мереж, та нормативу витрат на умовну одиницю, які склались за результатами діяльності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки власника мереж.

 

ІІІ. Розрахунок умовних одиниць технологічного обладнання електромереж електропередавальних організацій та власників мереж

 

3.1. Система умовних одиниць електричних мереж і засобів диспетчерського та технологічного управління призначена для визначення об'ємів устаткування та пристроїв, закріплених за підприємством.

3.2. Трудомісткість умовних одиниць включає в себе середню трудомісткість технічного та ремонтного обслуговування або експлуатаційного обслуговування основного та допоміжного обладнання, передавальних пристроїв електромереж, а також трудозатрати служб, відділів, майстерень та апарату управління підприємств електричних мереж та інших суб'єктів господарської діяльності.

3.3. Система умовних одиниць складена з урахуванням фактичної середньої забезпеченості електромереж засобами механізації, транспорту та ремонтно-виробничими базами.

3.4. Трудозатрати з обслуговування та ремонту будівель і споруд не виділяються окремо, а враховані за всією номенклатурою позицій умовних одиниць.

3.5. Об'єм технологічних електричних мереж в умовних одиницях (додаток 2) визначається додаванням умовних одиниць, розрахованих відповідно до таблиць 3.1 – 3.6 додатка 3 до цієї Методики.

3.6. Об'єм повітряних ліній електропередачі 35 – 1150 кВ в умовних одиницях залежно від довжини, напруги, конструктивного виконання та матеріалу опор визначається за таблицею 3.1 додатка 3 до цієї Методики.

3.7. Об'єм повітряних ліній електропередачі 0,4 – 20 кВ в умовних одиницях залежно від довжини, напруги та матеріалу опор визначається відповідно до таблиці 3.2 додатка 3 до цієї Методики:

1) під час розрахунку умовних одиниць довжина відгалужень від повітряних ліній 0,4 кВ до вводів у будівлю не враховується;

2) умовні одиниці повітряних ліній 0,4 кВ ураховують трудозатрати на обслуговування та ремонт:

а) повітряних відгалужень від ліній до вводів у будівлю;

б) ліній із спільною підвіскою дротів;

3) умовні одиниці повітряних ліній 0,4 – 20 кВ ураховують трудозатрати оперативного персоналу мереж 0,4 – 20 кВ.

3.8. Об'єм кабельних ліній електропередачі 0,4 – 220 кВ в умовних одиницях залежно від напруги визначається відповідно до таблиці 3.3 додатка 3 до цієї Методики.

3.9. Об'єм підстанцій 35 – 1150 кВ, а також ТП, КТП, РП 0,4 – 20 кВ в умовних одиницях залежно від напруги визначається відповідно до таблиці 3.4 додатка 3 до цієї Методики.

3.10. Об'єм іншого обладнання в умовних одиницях визначається відповідно до таблиці 3.5 додатка 3 до цієї Методики.

3.11. Об'єм засобів диспетчерського та технологічного управління в умовних одиницях визначається відповідно до таблиці 3.6 додатка 3 до цієї Методики.

 

IV. Визначення граничних рівнів витрат за об'ємом умовних одиниць

 

4.1. Щороку електропередавальні організації до 31 січня поточного календарного року подають до НКРЕ:

перелік та величину операційних витрат електропередавальної організації з передачі електричної енергії (утримання та експлуатація місцевих (локальних) електричних мереж), що враховуються при розрахунку нормативу витрат на умовну одиницю, відповідно до форми, наведеної в додатку 4 до цієї Методики (без урахування витрат з прибутку) за даними структури витрат до тарифу на передачу електричної енергії, який є чинним на дату надання інформації;

оцінку об'єму місцевих (локальних) електричних мереж в умовних одиницях, обчислену відповідно до розділу ІІІ "Розрахунок умовних одиниць технологічного обладнання електромереж електропередавальних організацій та власників мереж" цієї Методики за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики.

За надання недостовірної інформації електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки власника мереж, є відповідальною згідно з чинним законодавством.

4.2. За отриманими даними НКРЕ розраховує питомі витрати на утримання електричних мереж в об'ємі однієї умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності електропередавальної організації.

4.3. Норматив витрат на умовну одиницю технологічних електричних мереж спільного використання встановлюється, виходячи з питомих витрат електропередавальної організації, але таким, що не перевищує більш ніж у 1,5 раза середнє значення питомих витрат по Україні, розраховане за даними інших електропередавальних організацій.

4.4. Норматив витрат на умовну одиницю доводиться до відома територіальних представництв НКРЕ не пізніше 1 березня поточного календарного року.

Для електропередавальних організацій, які не надали до 31 січня поточного календарного року інформацію згідно з пунктом 4.1 цієї Методики, норматив витрат на умовну одиницю встановлюється на рівні попереднього року.

4.5. Граничний рівень витрат на утримання технологічних електричних мереж власника мереж за нормативом витрат на одну умовну одиницю розраховується як добуток нормативу витрат на умовну одиницю, визначеного згідно з установленим цією Методикою порядком, на об'єм умовних одиниць його технологічних електричних мереж спільного використання.

V. Обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

5.1. Загальна сума річних обгрунтованих витрат власника мереж визначається відповідно до розділу ІІ "Порядок складення кошторису обгрунтованих річних витрат власника мереж на утримання електричних мереж спільного використання" цієї Методики (без ПДВ).

5.2. Плата за спільне використання (без ПДВ) технологічних електричних мереж розраховується як добуток значення загальної величини витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання на частку від ділення між обсягами віддачі електричної енергії з технологічних електричних мереж спільного використання до обсягу надходження в мережі спільного використання.

5.3. У разі використання технологічних електричних мереж власника мереж, електроустановки якого приєднані на напрузі 0,4 кВ і нижче, об'єм обладнання технологічних електричних мереж спільного використання менше однієї умовної одиниці або якщо елементи цих технологічних електричних мереж спільного використання не враховані в системі умовних одиниць, плата за спільне використання (без ПДВ) технологічних електричних мереж визначається згідно з додатком 5 до цієї Методики.

5.4. Рахунок до оплати виставляється власником мереж з урахуванням ПДВ.

Всего комментариев: 0Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68